מדיניות פרטיות באתר

תנאי שימוש באתר פורטל לימודי אנגלית – www.לימודי-אנגלית.co.il

גולש/ת יקר/ה,

תקנון זה מסדיר את היחסים בין פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD לבין הגולשות באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכלי להשתתף במכירות פומביות, לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר, להצטרף לקהילות וירטואליות, לפורומים, לצ'טים, להיכרויות , לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד - "השירותים").
במסגרת תקנון זה "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. " Wise SEO LTD" – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה – אף זכר במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

כללי גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
אתר פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולשת תשמור בסוד, לא תגלה ולא תעביר, לאחר או לאחרות, את שם המשתמש שניתן לה ו/או את סיסמאותיה האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של - Wise SEO LTD.
הגולשת מצהירה כי ידוע לה שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בוגרים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליה בלבד, והיא פוטרת את פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD מכל אחריות בקשר לכך.
קניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD ובשירותים הינם של פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD או של צדדים שלישיים שהעניקו לפורטל לימודי אנגלית - Wise SEO להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTDהינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת Wise SEO LTD.

תכני גולשות כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשות, ובכלל זה תמונות, סרטונים מסרים בצ'אט רום'ס ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשות לאתר ("תכני גולשות"), הינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדית של הגולשת שהעלתה אותו כאמור.

הגולשת מסכימה כי פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD רשאית לעשות בתכני גולשות כל שימוש שהוא, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, ובכלל זה להקליטם ו/או להפיצם באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולשת ו/או לשלם לה תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שפורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני גולשות כאמור.
הגולשת מתחייבת לפטור את פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים ו/או המופיעים בבלוג TV ו/או בכל מקום אחר באתר Wise SEO LTD.
בנוסף מתחייבת הגולשת לפצות ולשפות את פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים ו/או המופיעים בבלוג TV ו/או בכל מקום אחר באתר Wise SEO LTD, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של Wise SEO LTD, והיא מוותרת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD בקשר עם התכנים האמורים.
הגבלת אחריות
פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע"י פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ופורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשות כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשות או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשות באתר של פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD ובשירותים המוצעים והכלולים בו.
כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשות לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ופורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD אינה שולטת אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר Wise SEO LTD.
פרסום תכני גולשות או הצבת קישור בפורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTDעל ידי פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD לא תתפרש כהצעה לגולשת, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTDלתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולשת על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולשת ועל אחריותה הבלעדית.
פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTDו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר restrate - Wise SEO LTD, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לפורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
היה ופורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTDניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולשת, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על Wise SEO LTD.

הגנת הפרטיות הגלישה באתר פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שפורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של Wise SEO LTD.
פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשות ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולשת או כל מידע אחר בנוגע אליה, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולשת עצמה.
בגלישה באתר פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD ובשימוש בשירותים הינך מסכימה כי פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכימה לכך עליך להודיע על כך בכתב ל Wise SEO LTD.

ניתוק, הפסקה ושינויים פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולשת עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשות אחרות, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולשת פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.
כמו כן רשאית פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של הגולשת לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.
פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר Wise SEO LTD, מראהו, את השירותים ב - Wise SEO LTD, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולשת. לגולשת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTDבגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הצהרות והתחייבויות הגולשות


בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהירה כל גולשת ומתחייבת כלפי פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD כדלקמן:

• לא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
• לא להציק לגולשות אחרות בבקשות מטרידות (כמו להתפשט) ובאמירות מגונות;
• לא לכלול בתכני גולשות המועלים על ידן לבלוג TV ו/או לכל שירות אחר של פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;

• לא להציף פורומים בהודעות סרק, שאינן מאפשרות דיון סביר בפורום;
• לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים.
בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן – רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן;

• לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשות אחרות בפורום;
• לא להטריד גולשות אחרות בפורום, לא לפגוע בגולשות אחרות ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;
• לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
• לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
• לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;
• לא לפרסם פרטים אישים של גולשות אחרות או מספר טלפון;
• לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים באתר Wise SEO LTD;
• לא להשתמש בשירותים של פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
• להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י Wise SEO LTD;
• לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;
• לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלות;
• לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
• לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
• לא להעלות ו/או ו/או לפרסם ו/או לבצע כל פעילות אסורה לפי הוראות כל דין לרבות ומבלי למעט בהיבטים של קניין רוחני וזכויות יוצרים, הגולש/ת מתחייב כי הינו בעל מלוא הזכויות בכל חומר אשר יועלה לרשת/לאתר, הגולש מתחייב לשפות באופן מיידי את החברה בגין כל נזק ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר תידרש החברה לשלם בגין החומר האסור ;
• לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
• לא להפנות לכל קישור או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.

גולשת שתנהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיה כמפורט לעיל - תחסם, התכנים שהעלתה – יוסרו, ופורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTDתהיה רשאית לחסום אותה ולמנוע ממנה לגלוש באתר פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD ולצרוך שירותים באמצעותו. גולשת שהורחקה על ידי פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD ו/או נמנעה כניסתה לא תהיה רשאית לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.
הגולשת תשפה את פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTDמיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשתה באתר פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD ו/או בשירותים, והיא מוותרת באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD בקשר עם הגלישה באתר פורטל לימודי אנגלית - Wise SEO LTD והשימוש בשירותים האמורים.
הדין החל וסמכות שיפוט דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בחיפה בלבד.

לכל דבר ועניין, יש לפנות אלינו באמצעות טופס צור קשר באתר.


  • קבלת הצעת מחיר

    ממלאים פרטים ומקבלים הצעת מחיר מבתי ספר מובילים לאנגלית.
    שם מלא: טלפון:
  •